⤵🗺 وینستون چرچیل

فرانسه‌ بمیرد زیبایی‌ می‌میرد آلمان بمیرد قدرت می‌میرد بریتانیا بمیرد سیاست ‌می‌میرد ایران بمیرد تمدن می‌میرد و عربستان بمیرد خیانت می‌میرد!

🕵چرچیل 

نخست وزیر برتانیا پیشین 

 

ماجرای جالب چرچیل و سیگار برگش

جهت ادامه روی لینک زیر👇 کلیک کنید 👇 

 

 

http://tabnakbato.ir/fa/news/9975/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4