مهدی زمانداری

مشاور ارشد سامانه هوشمند مسافربری ره وار

اجازه دهید با لبخند باهم روبرو شویم،زیرا لبخند سرآغاز عشق است.