سقوط هواپیما

عرض تسلیت به بازماندگان

عرض تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیما 

خدایشان رحمت کند  

کار گروه جزایری